Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Soutěžní řád LRU Feeder 2015

Pohár-Divize - Řády

Soutěžní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder. 2015

1.    Soutěžní řád pro lov ryb udicí - feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – feeder (dále jen LRU feeder).
2.    Soutěže a závody v LRU feeder v ČR se konají podle tohoto soutěžního řádu.
3.    Změny a doplňky soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU plavané – sekce feeder (dále jen sekce LRU feeder). Návrhy na změny a doplňky soutěžního řádu je nutno předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním sekce.
4.    Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný závod. Max. výše startovného pro bodované závody je stanovená 500 Kč na závodníka a závod. ( MiČR, GP Čech, GP Moravy)
5.    Rozdělení soutěží a závodů:
1.Liga
2. Liga  Divize
Mistrovství ČR
Pohárové závody
Náborové závody (jedná se o tradiční závody o ceny v rybolovu podle místních podmínek, nemusí být pořádány podle Závodního řádu.
Mezinárodní a mezistátní mistrovské. 6.Popis soutěží:
1.Liga
a.    1.Liga –je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 14 tříčlenných družstev, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů.  Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.
b.    Startovné pro celý seriál 1.Ligy ( 8 závodů), je stanoveno pro přihlášené družstvo ve výši 4000,-Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou (tj. 4000,- Kč).
Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.
c.    Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.
d.    Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár).
e.    Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.
f.    Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 1.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii družstev, vítězů v kategorii jednotlivců – se stává Mistrem 1.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii jednotlivců.
Družstvo na  dvou posledních místech z celkové výsledkové tabulky soutěže sestupují automaticky do příslušné 2. Ligy.

g.    2.Liga –Soutěž družstev pro max. 12 tříčlenných družstvech. Rozdělená do dvou skupin. Skupinu A tvoří družstva ÚSMP, SÚS, ÚS SEVEROČESKÝ, ÚS ZÁPADOČESKÝ, ÚS JIHOČESKÝ. Skupinu B tvoří družstva ÚS VÝCHODOČESKÝ, ÚS SMS a MRS. Je organizována ve třech kolech, celkem tedy šest závodů. Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin. 
h.    Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.  ch. Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).
i.    Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.
j.    Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 2.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok).

•    Vítěz jednotlivé skupiny 2.Ligy postupuje automaticky do 1.Ligy. Pokud nebude vítěz 2.Ligy chtít postoupit do 1.Ligy, bude osloven tým na 2. místě. Pokud nebude chtít postoupit do 1.Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z 1.Ligy nadále v 1.Lize (nesestupuje). V 1.Lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění)

•    celky na posledních místech jednotlivých skupin 2.Ligy sestupují do příslušných divizí.

•    Pořadatele závodu 2.Ligy určí sekce  LRU FEEDER pod SO LRU plavaná při podzimním zasedání  sekce . 

•   
Startovné za družstvo je stanoveno na 3000,- Kč.  Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky. Startovné je plně využito na ocenění závodníků - vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole - a technické zabezpečení závodů včetně toalet. Náklady na závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších družstev zajišťuje SO LRU – plavaná sekce  feeder.

Divize.
k.    Divize – nejnižší soutěží v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých Územních svazů (dále jen ÚS). Je organizována ve 2 kolech, celkem tedy čtyři závody. Přičemž jedno kolo trvá min. 3 hod - max. 5 hod. Pro rok 2015 máme divize ÚSMP , Severočeský ÚS ,  Východočeský ÚS, SÚS, Západočeský ÚS,  Jihočeský ÚS, ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, Moravského rybářského svazu. Divize se pořádá samostatně nebo součástí náborového závodu zapsaného v TK pro příslušný rok a pokud možno ve stejném termínu pro všechny územní svazy ČR. Je možné uspořádat jednu soutěž několika divizí společně, avšak pouze s nárokem na jedno společné postupové místo pro vítězné družstvo. 
Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C. Losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru.
Ostatní, dle ujednání bodu b). Viz ZŘ základní ustanovení odst. 3.
Příslušnost divizního teamu pod konkrétní Územní svaz (divizi) - tj. kterou divizní soutěž družstvo chytá se řídí podle územní příslušnosti MO ČRS (MRS) v níž je organizován kapitán teamu.
Vlastní-li tým MO ČRS (MRS) platí totéž.
Je-li vlastníkem fyzická či právnická osoba (např. sportovní klub), je příslušnost k divizi podmíněna souhlasem Územního svazu, v jehož soutěži chce družstvo závodit.Stále však platí povinnost soutěžících být organizovanými členy ČRS (MRS), a to i cizích státních příslušníků.
l.    Startovné pro celý seriál  divize stanovuje pořadatel. Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

m.    Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii týmů, tři nejlepší družstva v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).
n.    Případné věcné ceny pro vítěze, dle bodu j), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.
o.    Vítězové jednotlivých divizí mají automaticky nárok na postup do 2. Ligy patřičné skupiny.
V případě, že vítěz Divize nemůže nebo nechce postoupit do 2.Ligy, postupové místo automaticky připadá na další tým v následném pořadí. 


Mistrovství ČR v LRU feeder.
p.    Mistrovství ČR v LRU feeder – otevřený závod jednotlivců  a tříčlenných družstev.  Je organizován jako jeden závod ve dvou kolech po 5ti hodinách.
q.    Startovné bude stanoveno v propozicích pořadatele.
r.    Celkoví vítězové MiČR se stávají Mistrem ČR pro příslušný rok.
s.    Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. Vítězové - tři nejlepší jednotlivci v pořadí obdrží pohár a tři nejlepší družstva obdrží pohár (každé družstvo obdrží 3 ks pohárů). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.
u.    Případné věcné ceny pro vítěze, bodu n), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.
Pohárové závody.
v.    Pohárové závody jedná se o závody jednotlivců, popř. družstev, nutné je sektorové hodnocení (počet závodníků v sektoru 10–21 a délka jednotlivého závodu min.3 hodiny, max. 5 hodin, podobně jako u ostatních závodů a soutěží (podrobnosti viz.
propozice k závodu). Pohárový závod může být zařazen do Celostátního žebříčku LRU Feeder, o jehož zařazení rozhoduje sekce LRU feeder v termínové kalendáři. w. Výše startovného a ceny pro vítěze jsou zcela v režii pořadatele.

7.    Soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních organizací, klubů či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též hendikepovaní rybáři na základě ustanovení Závodního řádu. Sportovní odbory mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení.
8.    Každý závodník, který se chce zúčastnit závodu uvedeného v termínovém kalendáři v LRU feeder, se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce (v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním průkazu sportovce (bude kontrolováno při prezenci). Pro ostatní závody platí podmínky určené pořadatelem v jednotlivých propozicích závodu. Registrační průkaz závodníka vystavuje oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Výjimku tvoří náborové a dětské závody.  9. Nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. MO či klub může přepustit pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu apod. na základě vzájemné dohody. Tuto skutečnost musí písemně ohlásit vedoucí družstva sekci LRU feeder, ten toto schvaluje. Případná změna názvu družstva je zcela v kompetenci vedoucího družstva, který tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže, v průběhu soutěže není možné název družstva změnit či doplnit.
10.    Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodům hradí vysílající organizace popř. klub atd.
11.    Soupiska družstev  1.Ligy, 2.Ligy je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky. Na soupisce může být uvedeno maximálně 6 závodníků. Soupisku podepisuje osoba oprávněná za družstvo jednat(vedoucí). Jeden závodník smí být uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně jednoho družstva – v rámci soutěže –  1.Ligy, 2. Ligy nebo Divize. Během roku není možno soupisku doplňovat! V případě úmrtí závodníka  může sekce
LRU feeder rozhodnout o doplnění soupisky na základě písemné žádosti vedoucího družstva. Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub apod.), na jehož soupisce je uveden.
12.    V daném kole 1.Ligy, 2.Ligy a Divize smí závodník nastoupit pouze v jedné ze soutěží. (Pro Divizi platí:
1. kolo Divize = 1. kolo 1.Ligy a 2.Ligy,  2. kolo Divize = 3. kolo 2.Ligy a 4. kolo 1.Ligy). Před soutěží
(závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži mohou být připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU. 

13. Propozice musí být zveřejněny min. 14 dnů předem na internetových stránkách  oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, LRU feeder, popř. i na ostatních privátních internetových stránkách. 
V propozicích pro daný závod musí být uvedeno: 
a)    úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.
b)    Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o možnosti ubytování a stravování, případné stanovení kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.
c)    Technická ustanovení, platného závodní řádu, není-li pořadatelem určeno jinak, podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, způsob a čas podání protestu, vybavení, rozlosování soutěže, možnost tréninku a popis cesty na místo konání závodu.
Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň musí být pro identifikaci závodníků (např. při zpracování žebříčků) uvedena MO či klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo registračního průkazu.
14.    Prezentace sponzora daného závodu je zcela v kompetenci pořadatele.
15.    Výsledkové listiny závodů zařazených do Termínového kalendáře, zasílá pořadatel maximálně do 14 dnů na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, zpracovateli průběžného pořadí a celostátního žebříčku. (kontakty viz.příloha). Bodovací tabulka a pravidla, podle kterých se vypočítává výsledková listina.  (Při shodě bodů dvou a více závodníků je další kriterium CIPS váha, při opětovné shodě bodů i CIPS je další kriterium počet odchytaných závodů – vítězí závodník s menším počtem odchytaných závodů, při další shodě je poslední kriterium nejvyšší dosažená váha v libovolném závodě).
17.    Termínové kalendáře závodů v LRU – feeder zpracovává sekce LRU feeder do jarního zasedání Sekce LRU feeder běžného roku.
18.    Sekce LRU feeder zajišťuje po skončení závodní sezóny vydání celorepublikového žebříčku podle schválené metodiky. 
19.    V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům, popř. jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi závodu, hlavnímu rozhodčímu a zástupcům SO LRU jednotlivých ÚS. O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY ve složení: garant závodu, hlavní pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.
20.    Rozhodčí - byla zrušena komise rozhodčích, ti nově spadají přímo pod jednotlivé Územní zástupce. Noví zájemci o funkci rozhodčích kontaktují svého zástupce, který je patřičně proškolí ze znalostí Závodního a Soutěžního řádu a po úspěšném absolvování testu budou rozhodčí doplněni do seznamu rozhodčích. (Rada ČRS oddělení sportu a mládeže). 
STATUT ROZHODČÍHO SO LRU PLAVANÁ – sekce Feeder
1)    Základní ustanovení
Funkci  rozhodčího  smí  vykonávat  osoba  starší 18 let po splnění daných podmínek viz. Podmínky pro získání statutu rozhodčího. Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře SO LRU plavaná sekce feeder.
2)    Podmínky pro získání statutu rozhodčího
Žadatel o první průkaz, popřípadě žadatel o zvýšení kvalifikace, zašle e-mailem správci agendy,  SO LRU plavaná sekce feeder písemnou žádost ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
Obratem obdrží Test znalostí pro rozhodčí LRU plavaná sekce feeder s 40 otázkami ze Soutěžního a Závodního řádu pro daný rok (dále jen „Test“). Pro získání statutu rozhodčího je potřeba mít minimálně 90 % správných odpovědí. Správce agendy test vyhodnotí a v případě, že žadatel nesplní předepsaný limit správných odpovědí, má možnost jedné opravy. V případě úspěšného složení testu, správce agendy toto neprodleně sdělí žadateli a Sportovnímu oddělení ČRS. 
Úspěšný žadatel je povinen zaslat Sportovnímu oddělení ČRS vyplněný Dotazník pro rozhodčí, (volně ke stažení na webu www.rybsvaz.cz), jméno, adresu, datum narození, na jehož podkladě mu Sportovní oddělení vydá Průkaz rozhodčího a uveřejní jeho kontaktní údaje v Adresáři rozhodčích zveřejněném na www.rybsvaz.cz. 

20.    Pro všechny bodované závody musí být vždy vybrán hlavní rozhodčí ze seznamu rozhodčích, není možné, by rozhodčího dělala osoba, která není na seznamu rozhodčích. 
21.    Pro porušení Soutěžního řádu lze podat protest. Námitky se podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva na adresu sekce LRU feeder. Právo podat protest má i samotný závodník.
22.    O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místě JURY.  Proti jejímu rozhodnutí není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je sekce LRU feeder.
23.    Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU feeder, bodovací systém pro sestavení celorepublikového žebříčku.
24.    Při všech závodech je závodník povinen mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku pro příslušný revír. Možnost prodeje povolenek zajišťuje, pokud závodník nemá zakoupenou povolenku pro příslušný revír nebo celosvazovou, popř. celorepublikovou, pořadatel a o této skutečnosti informuje v propozicích.
25.    Pokud se závodník či družstvo nezúčastní některého z kol bodovaného závodu bez řádného důvodu a včasné omluvy, kde je přihlášen (o), bere se toto jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a jednotlivec (družstvo) bude potrestán (o) dvouletou diskvalifikací ze všech bodovaných závodů. 

Schváleno: Samostatnou sekcí LRU feeder,  dne 8.2.2015

Aktualizováno (Pátek, 26 Únor 2016 16:24)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 379834
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 11