Get Adobe Flash player
Vyhledat na Webu
Banner

Závodní řád LRU F. 2016

Pohár-Divize - Řády
Závodní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder. 
Závodní řád F.I.P.S. e.d. upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v ČR v lovu ryb udicí -feeder. Platný pro soutěže a závody zajišťované  LRU při Radě ČRS a příslušnými územními  svazy a odbory. 

I. Základní ustanovení. 
1.    Závody a soutěže jsou pořádány na potocích, řekách, kanálech nebo stojatých vodách, jezerech a rybnících. Musí být možné chytat po celé délce úseku vhodného pro rybolov. Po každé straně úseku musí být hloubka, pokud možno, stejná. 

2.    Vybraný závodní úsek má probíhat v rovné přímce, aby všichni závodníci měli stejné podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat umístění závodníků tak, aby řada závodníků nebyla přerušena elektrickým vedením, mostem a podobnými překážkami. V případě, že není možné vytýčit trať bez přerušení, musí přerušení být pouze mezi celými sektory.Trať musí být vytýčena tak, aby její vytýčení nevystavovalo ani závodníky, ani případné diváky, jakémukoliv nebezpečí. Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí. 
3.    Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C, D….atd. podle počtu přihlášených tak, aby sektor obsahoval pokud možno min. 10 a max. 21 závodníků. V soutěži první ligy, druhé ligy a divize rozdělí pouze na sektory A, B, C  po 14 závodnících v první lize. Sektory A, B, C,   po max. 14. závodnících v druhé  lize, Sektory A, B, C podle počtu přihlášených v divizi a losem se určuje, kdo kde chytá. Podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru a závodníci z jednoho družstva nesmí sedět vedle sebe. Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka nebo jeho zástupce losují rozhodčí. Může nastat i situace, že dva závodníci z jednoho družstva budou sedět vedle sebe, příklad B poslední a C1 , nebo A poslední a B1, ale každý v jiném sektoru. V tomto případě se družstvo přelosuje. Pokud to již z technických důvodů není možné družstvo přelosovat, tj. že se tato skutečnost stane až s vylosováním posledního umístění. Závodník na B1, resp. C1 se prohodí s B2, resp. C2. To znamená, závodníci družstva XY si jako poslední z celého pelotonu vylosují místa A10, B1 a C3. Soutěžící, který si vylosoval místo B1 se posune na B2 a soutěžící z B2 se přesune na B1 apod. Nebude se tak muset losování opakovat. Pravidlem je, že každé družstvo může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sérii závodů. Až v případě, že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní místo. Organizátor závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto losování.
Losuje se podle prezentační listiny pořadatele, druhé kolo se losuje v obráceném pořadí než tomu bylo v prvním kole. 

Losování:
Losování musí být přítomni zástupci týmů a hlavní rozhodčí.
a.) první možností losování je s využitím losovací tabulky, která je nedílnou přílohou ZŘ.
Pořadí losování se určuje buďto losem nebo dle pořadí družstev z předchozího ročníku dané soutěže, popřípadě dle pořadí přihlášení do soutěže. 
První den soutěže, pokud se nelosuje pořadí losování, losuje se od prvního v pořadí směrem k poslednímu. Druhý den se pořadí obrací a postupuje se od posledního k prvnímu. Ve více kolových soutěžích losují první ty družstva, která již měla vylosované jedno z krajních míst (forhontů). Až poté losují ostatní dle výše uvedeného pravidla pořadí losování. Losování pomocí losovací tabulky

Losování s použitím losovací tabulky je  pro soutěž I. ligy a II. ligy. podmínkou, v ostatních soutěžích určí  způsob losování  pořadatel.

Losování pomocí losovací tabulky se provádí následujícím způsobem:
Sobota ( první kolo):  Do losovacího zařízení se vloží  všechna startovní pole sektoru tj.např. : 1-14
V první řadě si každý závodník si vylosuje svůj sektor  sám ( pokud za družstvo losuje pověřená osoba např. kapitán, trenér apod.) losuje se v pořadí  vedené na soupisce (X,Y,Z)
V druhém kroku se pak vylosuje místo v sektoru, které je pro všechny členy družstva stejné. Příklad- (  Družstvo XYZ si vyvozovalo následovně, X sektor A, Y sektor B, Z sektor C. kapitán družstva( není podmínkou) následně vylosuje místo z 1-14. Vylosuje č. 3. Zasedací pořádek bude následující. X –A3, Y- B3, Z- C3.) Neděle (druhé kolo):  do prvního losovacího zařízení se vloží pozice 1,2,3,4,12,13,14 do druhého losovacího zařízení se vloží pozice 5,6,7,8,9,10,11
1. Losování sektorů probíhá v opačné pořadí , které je uvedeno na soupisce (Z, Y, X).
V druhém kroku zástupce družstva vylosuje místo v sektoru následovně,
Pokud družstvo obsadilo v prvním kole místo 1,2,3,4,12,13,14 – losuje ze zařízení , v kterém jsou umístěny místa
5,6,7,8,9,10,11, 
Pokud družstvo obsadilo v prvním kole místo 5,6,7,8,9,10,11 – losuje ze zařízení, v kterém jsou umístěna místa 1,2,3,4,12,13,14.
Příklad – ( Družstvo X,Y,Z mělo za soboty místo v sektoru 3, vylosují si  pořadí sektorů následovně ( Z sektor B, Y sektor C, X sektor A), zástupce družstva následně vylosuje místo v sektoru z losovacího zařízení, kde jsou umístěny pozice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vylosuje 10 pak sedí následovně Z-B10, Y-C10, X-A10.
2. První losují družstva, která měla první den čísla losu č. 5,6,7,8,9,10,11 a budou losovat z čísel č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14.
Poté budou losovat družstva, která měla první den čísla losu č. 1, 2, 3, 4, 12, 13,14  a budou losovat z čísel č.5,6,7,8,9,10,11
Ve všech případech musí být zaručeno pravidlo forhontů!
Zástupci týmů jsou povinni si poznamenat vylosovaná čísla svých závodníků a sektory, aby svou informaci měli v souladu s oficiálním zápisem losování, pořizovaným organizátorem za dohledu rozhodčího. V případě, že dojde k záměně a následné diskvalifikaci, nesou za to plnou odpovědnost zástupci týmů. Rozhodčí na sektoru je ale zároveň povinen zkontrolovat během přípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s vylosováním. Organizátor závodu není za případné záměny odpovědný.
Tabulka vede k maximální spravedlnosti, kterou nebude ovlivňovat štěstí na los.

b.) Losování stávající 

4.    Závody se konají v jednom nebo ve dvou kolech, po max. pěti hodinách. V případě přerušení, díky vyšší moci (bouřka apod.), bude kolo uznáno za platné, pokud bude trvat nejméně 2 hodiny. O přerušení závodu rozhoduje hlavní rozhodčí předem dohodným signálem.

5.    Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného úseku pro závodníka) během závodu musí být minimálně 10 metrů. Každý úsek závodníka musí být ohraničen nalevo a napravo. Závodní úsek musí být oddělen od diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu. Do ohraničeného úseku závodníka smí, kromě hlavního rozhodčího, vstoupit i sektoroví rozhodčí, musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. Dále do sektoru můžou vstoupit označení a předem zaregistrovaní trenéři, kteří můžou pouze radit. Není jim dovoleno vstoupit do úseku závodníka, který není členem jeho družstva. Nikdo z nich nesmí jakkoliv závodníkovi pomoci či mu cokoliv přinášet nebo odnášet ze sektoru, musí se chovat tiše a ohleduplně.    6. Je zakázáno si změřit hloubku a zmapovat dno echolotem, sonarem nebo prutem se splávkem apod. Mapování dna a měření hloubky je povoleno pouze olovem nebo krmítkem, toto se smí provádět pouze v přípravě před závodem a to jen ve svém úseku závodníka. Během vlastního závodu je již měření hloubky zakázáno! Označení krmného místa bójkou, apod. je zakázáno! Při přípravě a závodě  je zakázáno použít k jakémukoli účelu veškeré elektroniky, RC modelů apod. včetně echolotů.

7.    Po dobu závodu nesmí závodník vstupovat do vody pokud pořadatel jinak neurčí. Smí do ní vstoupit pouze v přípravném čase, pokud to vyžaduje úprava stanoviště, umístnění vezírku, nebo nabrání vody. Do vody vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Každý závodník má 90 minut na přípravu, pořadatel může podle potřeby prodloužit nebo zkrátit přípravu max. o 30 minut. Po příchodu na své místo nesmí před prvním signálem vstupovat do vymezeného úseku pro závodníka, ani mimo sektor připravovat náčiní, rozložit pruty, sedačku, stoleček, apod. Návnady a nástrahy se mohou připravovat mimo závodní sektor.
8.    Při přípravě a v závodě není povolena jakákoliv cizí pomoc od kohokoliv. Výjimku tvoří hendikepovaní závodníci a junioři do 10 let, kde je způsob pomoci předem domluvený s pořadatelem a je o tom sepsán protokol. (viz. příloha závodního řádu). 
9.    Po prvním signálu –závodníci smí vstoupit do úseku pro závodníka. Viz signály
10.    Pořadatel je povinen zajistit dostačený počet rozhodčích, je doporučeno: jeden hlavní rozhodčí a pro každý sektor -sektorový rozhodčí. 
11.    Každý závodník je povinen zkontrolovat vylosované číslo svého sektoru a úseku. V případě, že dojde k záměně místa, nese si za toto plnou odpovědnost sám závodník. Rozhodčí je ale zároveň povinen zkontrolovat během přípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s losováním.    12. Za připravenost tratě, tj. její řádné vyznačení, zodpovídá technický ředitel závodu.  II. Losování 
1.    Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka nebo jeho zástupce, losují rozhodčí. 
2.    Pravidlem je, že každý jednotlivec může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v závodě. 
3.    Druhé kolo se losuje v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním kole. 
4.    Na tekoucích vodách -potocích, řekách a kanálech je sektor A1 umístněn dole po proudu. Na stojatých vodách -jezera a rybníky je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní plochu a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava. 
5.    Losování musí být ukončeno minimálně 30 minut před zahájením přípravy. 
6.    Rozhodčí po losování mohou vylosovat tajně závodníka, nebo závodníky, kteří jsou během přípravy zkontrolováni, včetně celého přiděleného úseku, nádob, tašek apod. Uvedená kontrola musí proběhnout, dle článku III/odst. 5., a pokud je u něj nalezeno větší množství návnad či nástrah, než je povolené množství, je tento závodník na daný den diskvalifikován, avšak musí v rámci „fair play"závod dochytat. 

III. Návnady a nástrahy 
1. Celkové množství návnad na jedno kolo je max. 12l (návnady musí být ve stavu připraveném k použití (vlhké, přesáté), pokud má závodník více druhů krmiv, měří se tímto způsobem každý druh zvlášť – všechno krmení se měří ve stavu připraveném k použití (vlhké a přesáté) včetně štěrku, kukuřičných zrn, pšenice, konopného semene a dalších aditiv, která nesmějí škodit fauně, floře a podvodnímu prostředí. . Hlína a štěrk (na lepení červů) se předkládá v cejchovaných nádobách, nebo v samostatném  kýblu s množstevní stupnicí, aby se zamezilo spekulacím o jejich přesném množství, tedy vysypané z obalu. Kukuřičná zrna a ostatní partikl mohou zůstat v originálním balení ( plechovka, sáček, sklenička) jejich množství se ovšem započítává do celkového množství. Při zanechání nepořádku (odpadků) sáčků, plechovek, a  jiných na místě pro závodníka po skončení jednotlivých kol následuje penalizace viz sankce odst. 1. Oficiální cejchované nádobky předložené ke kontrole nesmí mít pomocně mechanicky či jinak zabezpečena víčka proti otevření (např. přelepením páskou, gumičkou, lepenkou apod..) Po kontrole krmení je zakázáno použití mechanických míchacích prostředků a sít.
2.  
Krmivo a návnady musí být přirozeného původu, složeno z přírodních substancí, nejsou povolena žádná umělá vlákna. Tekuté i sypké posilovače lze ponechat v originálním balení, jejichž objem se však započítává do celkově povoleného množství. Do celkového množství se nezapočítává lepidlo na červy.


Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění i závodě, a to pouze košíkem o max. rozměru 5x7cm  Je zakázáno použít METHOD FEEDER, a jemu podobné namačkávací krmítka a olova.  Košík smí být plněn pouze pěchováním, nikoli namačkáním.
Při kontrole se odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné množství, a pokud tento nadbytek přesahuje 10% povolené výše, uděluje se provinivšímu závodníkovi penalizace +5 bod přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru. 
3.    Z živých nástrah jsou povoleni červi, kukly, larvy, žížaly a patentky. Max. povolené množství 2,5l na jedno kolo. Max. množství malé patentky je 0,5l na jedno kolo závodu.  Množství velké patentky je stanoveno na 0,125 l, tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných misek (0,125 l tj. nad rámec povolených 2,5 l živých nástrah). Celkové množství povolených živých nástrah může omezit  pořadatel v propozicích, avšak nesmí žádný druh zakázat..
4.    Každý závodník musí veškeré nástrahy a návnady připravit ke kontrole před čáru označující horní část sektoru. Pokud pořadatel neurčí jinak. 
5.    Během přípravy, nejdříve po signálu kontrola krmení a  nejpozději 30 minut před zahájením závodu, rozhodčí mohou zkontrolovat množství krmení a živých návnad. Závodník musí být přítomen při kontrole krmení. Při jeho nepřítomnosti se uděluje automaticky sankce +1 bodů k umístění v sektoru. Celkové množství všech návnad a nástrah se měří cejchovanou nádobou, a to přesypáním. Pokud závodník předloží ke kontrole živé návnady a nástrahy v oficiálních cejchovaných nádobkách, bude množství uznáno kontrolou jako platné. V závodech Divize, Krajských přeborů,  1.ligy , 2. ligy,  GP a MiČR jsou oficiální cejchované nádoby povinné! Množství krmení se měří přesypáním, nikoliv umačkáním nebo sešlapáním. Viz bod III/1. 
6.    Po kontrole návnad a nástrah
6.1    musí závodník okamžitě přesunout zkontrolované krmení a živou zpoza čáry do svého sektoru.
6.2    je zakázáno závodníkům přijímat další nové návnady a nástrahy.  Viz sankce.
7.    používání umělých nástrah, kovových nástrah, mušek, živých nebo mrtvých ryb, jejich částí a jiker je zakázáno. 
8.    Nástrahy na háčku musí být napíchnuty, ne jinak připevněny .

IV. Povolené nářadí 
1.    Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou špičkou, opatřený očky o max. délce 450 cm a osazený navijákem s vlascem či pletenou šňůrou. Prut musí být při lovu umístněn minimálně v jednom držáku (vidličce, stojánku). Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivou nedělenou zátěží o minimální váze 10g. Košík smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2 m (délku návazce může zkrátit v propozicích pořadatel). Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné plovoucí části. Maximální velikost košíku je 5x7cm.
Jsou zakázány jakékoliv signalizátory záběru (splávky, čihátka, elektronické hlásiče, též ruka závodníka), to vše upevněno na vlasci nebo mimo něj, k signalizaci slouží výhradně feederová špička prutu. Terčíky jsou povoleny. 

2.    Každý závodník si může ve svém závodním úseku rozestavět libovolné množství prutů, ale může chytat
vždy jen na jeden (smí je střídat). 


V. Ostatní ustanovení 
1.    Úlovky se uchovávají ve vezírku (saku) s malými očky. Vezírek musí mít minimální průměr 40 cm a minimální délku 4 m, musí ležet během závodu pokud možno celou svou délkou ve vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Každý závodník musí mít svůj vlastní vezírek. Je zakázáno vkládat do vezírku kámen nebo jinou zátěž, tato může být připevněna pouze vně vezírku. 

2.    S ulovenou rybou je každý povinen zacházet šetrně a ohleduplně, pokud není ryba zbavena háčku a uložena ve vezírku, nesmí závodník nahodit druhý prut! 
3.    Povinná výbava každého závodníka: podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků. 
4.    Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako platný úlovek. 
5.    Je zakázáno lovit ryby v sousedově závodním úseku. 
Pokud zaseknutá ryba vjede při zdolávání do sousedova sektoru je platná -nesmí však kontaktovat soupeřovu udici zamotání, ani ho nesmí omezit v rybolovu. Pokud je soupeřova udice zamotána, ryba se nepočítá, ale okamžitě pouští. Viz sankce.  V ostatních případech o  ponechání ryby rozhoduje rozhodčí na základě okamžitého protestu poškozeného závodníka. 
6.    Rozhodčí, případně členové JURY, smějí vstoupit do závodního úseku a posuzovat přestupek, kontrolovat zacházení s rybou, množství krmení a živých nástrah, musejí se však chovat tiše a ohleduplně. 
7.    Fotograf smí vstoupit do závodního úseku závodníka pouze s jeho souhlasem, souhlasem rozhodčího a souhlasem sousedních závodníků. 
8.    Všichni rozhodčí, trenéři (manageři) musí mít označení se stanovenou funkcí. Toto označení si musí
vyzvednout u pořadatele při prezentaci a po celou dobu závodu viditelně nosit. 

VI. Signály 
1.    Musí být předem domluvené a oznámené při nástupu, např. troubení, výstřel apod.) 
Akustický signál oznamující různé fáze závodu musí být krátký, ve všech případech platí začátek signálu.

2.    První signál -po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou.  První signál – závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.     

3.    Druhý signál – začátek kontroly krmení, následuje nejdříve 15 min po prvním signálu. Od tohoto okamžiku smí závodník opustit sektor pouze se souhlasem rozhodčího. Viz sankce
4.    Třetí signál hrubé krmení. Hrubé krmení se provádí pouze košíkem o max. rozměru 5x7 cm a sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem. Viz sankce
5.    Čtvrtý signál stanoví start závodu.  Během závodu se krmí pouze košíkem. Viz sankce
6.    Pátý signál je výstražným znamením a závodníkům oznamuje, že do konce závodu (jeho kola) zbývá jen 5 min. 
7.    Šestý signál ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nezapočítají žádné další úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela zjevně vytažena z vody.  8. Signál o předčasném ukončení závodu či přerušení – 3x opakovaný signál.

VII. Vážení úlovků 
1.    Úlovky v sektoru se váží jednou stejnou váhou, je doporučeno mít váhu náhradní pro případ poruchy. 
2.    Vezírek musí zůstat ve vodě, teprve po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny ve vezírku k váze a přesypány do vážícího saku a následně zváženy. Při vážení pořadatel je povinen použít vážící podložku.
3.    Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak). 
4.    Ryby se hodnotí 1g = 1bod. Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovků. Je odpovědný za to, že je jeho úlovek správně zaznamenán. Bodovací lístek se zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po podepsání této listiny závodníkem se žádné  stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají. Při nepřítomnosti závodníka je tento penalizován + 5 bodů k umístění v sektoru. 
5.    Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasné zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl.
rozhodčí a ředitel závodu.

VIII.
POŘADÍ TÝMU
A) První kolo
a)    součet umístění získaných v sektorech závodníky jednoho družstva
Pokud bude v sektoru zjištěna stejná hmotnost, příslušní závodníci získají počet bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili.
-    Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu.
-    Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bodů.
b)    družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první
c)    závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných neobsazených umístění v rámci sektoru
-    Příklad 1: Z 24 závodníků 12 získá umístění na prvních 12 místech s body od 1 do 12. Dalších 12 bude bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu.
-    Příklad 2: Z 29 závodníků se 5 umístí na 1. až 5. místě a dalších 24 závodníků bez úlovku obdrží (6+29)/2 = 17,5 bodu.
-    Příklad 3: Z 29 závodníků se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2 = 28 bodů.
Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává počet bodů rovnající se poslednímu místu (příklad: z 29 závodníků se 28 umístí a závodník bez úlovku získá 29 bodů).

B)    Druhé kolo
Způsob hodnocení je stejný jako v prvním kole.
C)    Celkové hodnocení
a)    součet umístění získaných v prvních dvou kolech Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první atd.
b)    Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech.
c)    Při rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší individuálně dosažená hmotnost atd.

POŘADÍ JEDNOTLIVCE
a)    součet umístění získaných v obou kolech: Závodník s nejnižším počtem bodů se stává vítězem.
b)    Při shodě počtu bodů u dvou nebo více závodníků se sečtou hmotnosti získané v obou kolech každým závodníkem. Vítězem se stává závodník s nejvyšší hmotností úlovku.
c)    Pokud dojde ke shodě hmotnosti, vítězem se stává závodník, který dosáhl nejvyšší hmotnosti v jednom kole.
d)    Pokud shody přetrvávají, sčítají se čísla losů obou kol. Vítězí vyšší počet.

e)    Závodníci, účastnící se jen jednoho kola, se umístí na konci podle získaného pořadí.

IX. JURY  1. Před závodem bude ustanovena JURY, která šetří a řeší případné stížnosti a uděluje případné sankce a diskvalifikace, dle závodního řádu. V JURY by měl být hlavní rozhodčí, ředitel závodu nebo garant závodu a další tři určení závodníci, avšak vždy lichý počet. 
2.    Stížnosti (kromě těch, které se týkají umístění závodníků) je třeba předat JURY nejpozději do 15 minut po ukončení vážení. Stížnost může být podána ústně, ale následně je třeba ji písemně potvrdit. Stížnosti týkající se umístění závodníků musí být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. Písemné stížnosti adresované JURY musí být podány současně se zálohou 1.000,-Kč. Pokud JURY shledá stížnost za neoprávněnou, záloha přejde na účet organizátora závodu. 
3.    O diskvalifikaci závodníka rozhoduje JURY, ustanovena dle.čl.VIII, odst.1. Rozhodnutí provádí JURY většinovým hlasováním na místě. 
4.    Hlavní rozhodčí a vedoucí organizátoři závodů musí mít k dispozici Závodní a Soutěžní řád. 
5.    Pro porušení Soutěžního nebo Závodního řádu lze podat protest či námitku. Protesty se podávají písemně a podává je závodník, vedoucí či trenér družstva. Protesty proti porušení Závodního a Soutěžního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu, avšak maximálně do doby vyhlášení výsledků, aby je JURY mohla vyřešit na místě. Proti chybám ve výsledkové listině lze podat písemný protest do 2 dnů po obdržení výsledků.

X. Sankce 
1.  Napomenutí se uděluje za následující porušení Závodního řádu: Článku I, odst.6,7,8,9, článku IV, odst.1, 2, článku V, odst. 1,2,3,5 a článku VII., odst.2. , článek VI, odst. 3., článku X odst. 2., článek III. odst.8,  článek VI. Odst. 2. Napomenutí uděluje rozhodčí a tuto skutečnost zaznamená do startovní listiny.   2.  Penalizace přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru +5 bod se uděluje při porušení Závodního řádu: článku III, odst. 1,2,3,4,5 článku VII. odst. 4, článek VI. Odst. 4,5.  anebo pokud bylo závodníkovi již v závodě nebo seriálu závodů uděleno druhé napomenutí. 
3.    Pokud závodník  po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.
4.    Závodník bude diskvalifikován za zvláště hrubé zacházení s rybou, hrubé nesportovní chování, úmyslné usmrcení ryby, slovní nebo fyzické napadení jiného závodníka nebo činovníka závodu, podvod nebo pokus o podvod, porušení Závodního řádu: článku III, odst.6,7 . Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných závodníků v sektoru + 5 trestných bodů, ale je povinen v duchu „FAIR-PLAY" závod dokončit. 

XI. Závěrečná ustanovení 
1.    Každý účastník je povinen dodržovat co nejpřísněji pravidla závodního řádu a propozice, se kterými je povinen se seznámit, a toto potvrzuje přihlášením se na závod a zaplacením startovného. 
2.    Pokud je povolen pořadatelem páteční trénink na závodním úseku, informuje o tom v propozicích. 
Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí ihned nepoškozené vrátit vodě. Po ukončení oficiálního tréninku dle propozic je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán. 
3.    Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Rovněž musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu. 
4.    Závodník je povinen zúčastnit se vyhlášení výsledků. Závodníkovi, který se bez omluvy pořadateli nezúčastní slavnostního vyhlášení výsledků konaného dle propozic k závodu, bude uděleno napomenutí, které se počítá do dalšího závodu. 

XI. Kodex závodníka 
1.    Každý účastník závodů v LRU feeder, je povinen dodržovat platné Stanovy ČRS, a zvláště ustanovení §4, odst.2.,písm.f) 

2.    Při porušení tohoto ustanovení si pořadatelé vyhrazují právo neumožnit start na závodech pořádaných v
rámci LRU feeder. 

Schváleno: LRU Feeder při Radě ČRS 20.2.2016


Příloha č.1 

Losovací tabulka 
způsob losování
Losovací tabulka pro I.Ligu.
bod_tab_ii


Počet družstev:           14
Počet členů družstva:         3

Účastníci budou nalosováni do sektorů A, B, C, po 14-ti závodnících.
Losovací tabulka pro II. ligu bude zpracována pro každou skupinu zvlášť a předána pořadatelům před zahájením soutěže.


Losovací tabulka pro II.Ligu.
bod_tab_ii

Aktualizováno (Pátek, 26 Únor 2016 03:03)

 
SPONZOŘI - REKLAMA
Banner
Banner
Banner
NAŠI PARTNEŘI
Banner
Banner
Banner
Banner
Statistiky
Počet zobrazení článků : 384566
Kdo je Online
Právě připojeni - hostů: 2